Selman Soydemir

Osmanlı Devrinde Kitap Nasıl Basılırdı?

Osmanlı devrinde matbaalar iki şekilde faaliyet gösteriyordu. Bunlardan birincisi hurufat, diğeri taş basmasıydı. Eski matbaalar ve işleyiş usulleri bugün tarihe karıştı. Günümüzde son teknoloji baskı makineleriyle yapılan iş eskiden nasıl yapılıyordu? İşte hurufat, taş basması ve eski matbaaların işleyiş tarzları hakkında bugün bilinmeyenler…

Ahmed Cevdet Paşa’nın Medrese Hatıraları(1)

“…Sonra Fatih Cami-i Şerifi’nin Sahn-ı Seman medreselerinden Akdeniz tarafındaki Baş-Kurşunlu Medresesi’ne çıktım ve bir vesile ile camı avlusuna bakan köşe odayı tek başıma zapt ederek orada sâkin oldum ki mutavvel’e haşiye yazan Hasan Çelebi’nin odası olduğu medrese rivayetlerindendir.

İzzetle Geldi Âleme Şehzâdemiz

Osmanlı Devleti’ni 33 yıl muvaffakiyetle idare eden Osmanoğulları’nın son büyük padişahı sultan İkinci Abdülhamid Han ne zaman ve nerede doğmuştu? Padişahın ikinci oğlu olan bu şehzadeye Abdülhamid isminin verilmesinin bir sebebi var mıydı?

Osmanlı Askeri

Prens Henry, gerek İstanbul’da gerekse Osmanlı topraklarındaki gezileri esnasında Osmanlı ordusunu yakından inceleme fırsatı bulmuştu. Bu müşahedeleri, bilahare ona bir dost meclisinde şu sözleri söyletecekti: “Osmanlı askeri, Avrupa askerinden üstündür.”

Hayat Kurtarana Osmanlı’dan Madalya

Tahlisiye madalyası; yangın, sel, deprem gibi türlü felaketler veya birdenbire vuku bulan tehlikeler karşısında ölümle burun buruna gelenleri canını hiçe sayarak, varlığını ortaya koyarak kurtaranlara Osmanlı Devleti tarafından verilen bir madalya idi.

“Dinî İlimler Mektebi” Projesi

1884 yılı sonlarında Sultan İkinci Abdülhamid, sadece dinî ilimlerin tahsil edileceği “Ulûm-ı Dîniye (Dinî İlimler) Mektebi” ismini taşıyan bir mektep kurmak istemişti. Bu mektebin İstanbul’un Gedikpaşa semtinde inşa edilmesine karar veren padişah, bir de nizamname (tüzük) hazırlanmasını emretti.