YEDİKITA DERGİSİ FİHRİST

TAKD‹M Çaml›ca Bas›m Yay›n ve Tic. A.fi. Ad›na Sahibi Ahmet TEM‹Z S. Yaz› ‹flleri Müdürü Kemal ERKAN Genel Yay›n Koordinatörü Ömer Faruk YILMAZ Da¤›t›m Koordinatörü Hüseyin GÜNEY Pazarlama ve Tan›t›m Mustafa fiAH‹N Reklam ve Halkla ‹liflkiler Mustafa ÖZKAN Hukuk Müflâviri Adres Patent Grafik Tasar›m Adnan APAYDIN Web Tasar›m Siraceddin EL Montaj Abdullah MIZRAK Bask› Mesulü Ali AYDIN www.yedikita.com.tr - [email protected] ‹rtibat ve Abonelik Ba¤larMah.Mimar SinanCad.No: 52 Güneflli - Ba¤c›lar / ‹STANBUL Tel: (0212) 657 88 00 Faks: (0212) 657 82 96 YED‹KITA Dergisi Tarih, ‹lim ve Kültür DERG‹S‹ Aral›k - 2009 Geçmifle ait yeni bilgi ve bel- gelerin ortaya ç›kmas›, tarih, ilim ve kültür dünyam›z›n do¤ru bir flekilde ortaya konulmas›n› gerek- tirmektedir. Do¤ru bilgiyi do¤ru flekilde okuyucular›na ulaflt›rma gayreti içinde, gün geçtikçe artan bir heyecanla her ay okuyucular›- m›zla bulufluyoruz. Dergimizin tarih, ilim ve kültür sahas›nda büyük bir bofllu¤u dol- durdu¤unun, okuyucular›m›z›n gözünde referans bir dergi olarak her zaman baflvurulabilecek gü- venilir bir kaynak oldu¤unun bi- lincindeyiz. Bilgileri, muhtevas› ve do¤ru- lu¤u aç›s›ndan bir kaynak olmas› ve aran›lan bilgiye daha kolay ulafl›lmas› için Eylül 2008 ile Eylül 2009 aras›nda yay›nlanan ilk 12 say›m›z›n fihristini okuyucular›m›- za sunuyoruz.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=